Rostlinná výroba
AGS AGRO České Budějovice a.s.

V rostlinné výrobě se zabýváme zejména pěstováním tradičních plodin, jako je pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves, řepka, lupina. Značná část pozemků se nachází v hůře přístupných oblastech či v oblastech, které nejsou vhodné pro intenzivní zemědělství, proto je využíváme jako úhor. S přihlédnutím k podnebním a klimatickým podmínkách upřednostňujeme strukturu osevního postupu s vysokým podílem ozimů.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme i živočišnou výrobou, tak trvalé travní porosty zaujímají podstatný podíl půdního fondu (875 ha).

Společnost důsledně dodržuje osevní postupy a zásady správné zemědělské praxe.